VERSLAVINGEN EN DE BENADERING VAN DRUGSGEBRUIK

Activiteitspool
PREVENTIE EN VEILIGHEID
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
100,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
15
Prijs/gereserveerde sessie
0,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
1 dag (8u30-16u30)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Deze opleiding richt zich tot de personeelsleden die in de openbare ruimte in contact kunnen komen met drugsverslaafden en/of drugsgebruikers. Het door de GSOB voorgestelde programma, in samenwerking met de vzw Transit, is bedoeld om professionals op weg te helpen die graag beter willen leren omgaan met drugsgebruiksituaties waarmee ze in de praktijk te maken krijgen.

Het programma maakt deel uit het globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) en de gewestelijke school voor veiligheidsberoepen (Brusafe).

Doelstellingen

Deze opleiding streeft onder andere de volgende doelstellingen na:

 • Kennis vergroten over het wettelijke kader, het drugsgebruik, de strategieën ter preventie van verslavingen en ter beperking van risico's
 • Vergemakkelijken van contacten met drugsgebruikers in de openbare ruimte en aannemen van de juiste houding
 • Praktisch toepassen van risicobeperkend advies en preventieve instrumenten
Doelgroep

Lokale actoren: gemeenschapswachten, nacht bemiddelaars, straathoekwerkers, leden van een OAGM, maatschappelijk werkers/verplegers gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid van de OCMW's en politieagenten van de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gewestelijke actoren: parkwachters van Leefmilieu Brussel, leden van de eerstelijns diensten van de IRIS-ziekenhuizen (receptie, spoedeisende hulp, paramedisch team), bewakers van OVM/BGHM-gebouwen.

Maakt u geen deel uit van het doelpubliek, neem dan contact op met ons secretariaat.

Pedagogische methoden

Naast de nodige theorie is de opleiding ook praktijkgericht en worden er gevarieerde pedagogische methoden aangereikt om elke deelnemer in staat te stellen zich de geboden informatie en concepten eigen te maken en te beheersen. Er wordt materiaal ter beschikking gesteld om te kunnen oefenen rond aanwijzingen voor drugsgebruik. Ook cursusmateriaal is voorhanden. Er worden oefeningen in verband met risicobeperking aangeboden.

Inhoud

In staat zijn om personen op te sporen met een risicovol/problematisch gebruik

 • Verduidelijking van begrippen: drugs, verslaving, afhankelijkheid
 • Verduidelijking bij het gebruik: occasioneel/regelmatig/dwangmatig
 • De plekken of momenten die zich het meest lenen voor problematisch gebruik
 • Bestaat er een typeprofiel van een risicogebruiker?
 • Optimaliseren van het opsporen van aanwijzingen voor drugsgebruik
  • De vier belangrijkste toedieningsvormen van psychotrope middelen met betrekking tot de verschillende gebruikte producten
  • De verschillende "tools" aangewend door de gebruikers
 • De voortekenen: waarschuwen en benadering afstemmen op de doelgroep

In staat zijn om drugsgebruikers te informeren en bewust te maken van de gevolgen van drugsgebruik

 • Wegnemen van vooroordelen: door deelnemers geuite opvattingen en angsten
 • De verschillende soorten drugs en de effecten ervan (toxiciteit, verslavend effect, gevaarlijke eigenschappen, kwaliteit)
 • De gebruikers begrijpen, ze vanuit hun totaliteit benaderen binnen hun leefsituatie zodat een realistisch discours wordt gehanteerd De verschillende functies gekoppeld aan het gebruik
 • Risico's beperken voor zijn/haar fysieke integriteit als professional wanneer men in contact komt met drugsgebruikers om de relatie vlotter te laten verlopen: communicatie en agressiebeheertechnieken en procedure voor het inzamelen van spuiten in tien stappen
 • Wettelijk kader: informeren over de geldende wetgeving op het gebied van drugs alsook over richtlijnen/omzendbrieven betreffende de koers van het strafrechtelijk beleid in Brussel

In staat zijn om risicogebruikers door te verwijzen

 • Herkennen van problematische gebruikers die er baat bij hebben om naar de hulpsector te worden doorverwezen
 • Op de hoogte zijn van/naleven van de belangrijkste opdrachten van alle actoren op het gebied van preventie, veiligheid en jeugdhulp
 • Netwerk kennen, in staat zijn om door te verwijzen afhankelijk van de problematiek, welke informatie heeft men nodig?

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Lamia MALLOULI

Verantwoordelijke voor het Secretariaat
02/213.60.47