De inschrijvingen worden via de internetsite van de GSOB (www.erap-gsob.brussels) geregistreerd. Indien dit onmogelijk blijkt kan het secretariaat van de GSOB ook inschrijvingen via email aanvaarden.

Elke inschrijving wordt beantwoord met een ontvangstmelding, als bewijs van het slagen van de operatie. Deze melding is geen uitnodiging.

In elk geval wordt er een uitnodiging toegestuurd om de data en uren van de module te bevestigen. Voor inschrijvingen op een wachtlijst, en dus niet voor al geplande sessies, wordt de uitnodiging anderhalve maand voor de aanvang van de activiteit verstuurd.

Annulatie en overdracht van inschrijving moet ook op de internetsite worden ingecodeerd of per email gevraagd. Elke verzaking of verschuiving kan ten laatste 15 werkdagen voor de datum van de sessie worden aanvaard. Na deze termijn is het volledige inschrijvingsrecht verschuldigd. Vervanging van een personeelsid door een ander blijft steeds mogelijk.

De betaling moet binnen de twee maanden na de ontvangst van de factuur worden verricht. Elke laattijdigheid veroorzaakt, zonder aanmaning, interesten van 1% per maand.

Dankzij de subsidies toegekend door het Gewest zijn bepaalde vormingen gratis of aan verminderde prijs toegankelijk, op voorwaarde dat het personeelslid een bepaald aanwezigheidspercentage haalt. Voor elk personeelslid dat dit percentage niet bereikt (uitgezonderd de afwezigheden die binnen de 15 dagen volgend op het einde van de sessie worden verantwoord : klein verlet zoals bepaald in het K.B. van 28/08/1963 met officieel attest of ziekteverlof gestaafd door doktersattest) wordt de op onze internetsite vermelde individuele prijs van de vorming aan het betrokken bestuur gefactureerd.

Vereiste aanwezigheidspercentages : 

Vorming  Minimum aanwezigheid
Startende ambtenaar 75%
Taalopleiding die voorbereidt op het SELOR-examen 75%
Opleidingen die gratis zijn gemaakt dankzij een subsidie van safe.brussels 75%
Virtueel loket van de Brusselse overheidsdiensten: begrijpen, gebruiken en begeleiden op IRISbox 100% 
Aanmelden bij de online administratie: begrijpen en gebruiken van de authenticatiemodi 100% 
Voorkomen en bestrijden van digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten 100%
Niet-gebruik van rechten 75%
Omgaan met agressief gedrag van bewoners met dementie 75%

 

De GSOB heeft het recht om een activiteit geheel of gedeeltelijk te annuleren, bijvoorbeeld als het aantal inschrijvingen te laag is of bij overmacht.De inschrijvingskosten omvatten de deelname aan de vorming en de syllabus(sen).
 

De GSOB organiseert geen middagmaal (uitzonderingen worden vooraf aangekondigd).
 

De GSOB heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten als zijn gedrag onverzoenbaar is met het goede verloop van de cursus. In dergelijk geval wordt het bestuur van de deelnemer  rechtstreeks verwittigd en wordt de prijs van de deelname aangerekend.

De GSOB behoudt zich het recht voor om foto's/films te maken tijdens evenementen en opleidingen die zij organiseert om deze te promoten. Indien hij herkenbaar is, zal de deelnemer uitdrukkelijk om toestemming worden gevraagd, in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR.