ASSERTIVITEIT EN EFFICIËNT DIALOGEREN

Activiteitspool
GEDRAGSCOMPETENTIES
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
200,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
15
Prijs/gereserveerde sessie
2.588,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
De klassikale opleiding duurt twee en een halve dag (18 uur) - De online opleiding duurt 5 halve dagen van 3u30 /4u.
Beschrijving van de opleiding
Introduction

In veel professionele contexten is assertiviteit een essentiële competentie. Assertieve kunnen communiceren is nodig om een team te kunnen leiden of aanmoedigen, in staat te zijn een standpunt mee te delen aan collega's, om soms impopulaire of vervelende beslissingen te verdedigen en in staat te zijn een team mee te krijgen bij veranderingen. 

Maar wat betekent assertief gedrag, waar ligt het evenwicht tussen de verleiding om zijn eigen standpunt op te leggen en kritiek naast zich neer te leggen?  Hoe conflicten vermijden, geloofwaardigheid intact houden, een standpunt delen en medewerkers motiveren zonder beroep te moeten doen op dreigementen of intimidatie? 

Daarom is het belangrijk om aan de personeelsleden van de Brusselse besturen een opleiding in assertiviteit en efficiënt dialogeren te kunnen aanbieden. De uitdaging heeft zowel betrekking op het welzijn op het werk, team- en veranderingsmanagement als conflictpreventie.
 

Doelstellingen

    M.b.t. communicatie:
•    Voor elke cursist een diagnose opstellen van zijn communicatiewijze, bewustmaking van zijn sterke punten en beperkingen en de uit te voeren maatregelen identificeren om te verbeteren;
•    de voordelen van assertiviteit en de criteria van een efficiënte dialoog identificeren;
•    het te bewaren evenwicht identificeren tussen een autoritaire, onverzettelijke, rigoristische houding, of omgekeerd, een meegaande of zelfs onderdanige houding;
•    het vermogen om zich te doen gelden ontwikkelen met respect voor de andere: een duidelijke vraag kunnen formuleren, behoeften kenbaar maken, zijn standpunt kunnen uitdrukken (ook al is dat anders of vervelend);
•    duidelijk een weigering uitdrukken aan de hand van de D.E.S.C.-methode.

    M.b.t. acties: 
•    gemakkelijker het initiatief kunnen nemen tijdens vergaderingen;
•    het hoofd kunnen bieden aan intimidatie of kritiek van collega's door assertief te communiceren;
•    in staat zijn medewerkers aan te moedigen voor actie of veranderingen, op assertieve wijze;
•    zijn standpunt kunnen overbrengen en luisteren naar die van de anderen (tijdens dienstvergaderingen, strategische vergaderingen, in overleg- of onderhandelingscommissies, DIRCO, enz.);
•    de gesprekspartner ertoe kunnen aanzetten om duidelijk te zijn, om een efficiënte dialoog mogelijk te maken;
•    conflictsituaties ontmijnen door heldere en realistische communicatie;

Doelgroep

De deelnemers zijn personeelsleden van instellingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdrachten van openbaar nut uitvoeren, met name:

•    de gemeenten; 
•    de OCMW's;
•    de intercommunales; 
•    de gemeentebedrijven; 
•    het IRIS-ziekenhuisnetwerk; 
•    de rusthuizen en openbare rust- en verzorgingsinstellingen; 
•    de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten; 
•    de politiezones; 
•    de Brusselse gewestelijke en gemeenschapsbesturen (Actiris, ...);
•    de instellingen van gewestelijk belang; 
•    de verenigingen van gewestelijk belang; 
•    de openbare vastgoedmaatschappijen; 
•    de Berg van Barmhartigheid; 
•    de verenigingen of vennootschappen van publiek recht. 
 

Pedagogische methoden

De programme voorziet : 

 • de eerste halve dag een zelfdiagnose 'assertiviteit' om meer inzicht te krijgen in de overheersende relatie- en communicatiestijl van elke cursist; deze zelfdiagnose dient voor het identificeren van de zones van comfort en ongemak, de spontane reacties (meegaand, passief, tolerant, agressief,  paternalistisch, dreiging en intimidatie, …) net als de controlestrategieën die elke cursist hanteert; 
 • een "actieplan" voor de ontwikkeling van assertiviteit. Deelnemers moeten beschikken over dit plan vóór de zelfstudieperiode (zie volgend punt).
 • een zelfstudieperiode van drie weken, een periode waarin de deelnemers de aanbevelingen uit de opleiding kunnen toepassen, met behulp van het "actieplan". 
 • een feedback over de toepassing van hun "actieplan" tijdens de zelfstudieperiode, in het bijzonder om de aspecten te vermelden die ze minder nuttig achtten. Er worden bijkomende toelichtingen gegeven of extra oefeningen uitgevoerd afhankelijk van de behoeften van de deelnemers.
 • oefensessies.
Inhoud

•    wat is assertiviteit?

 •     het begrip assertiviteit verduidelijken en de voordelen van assertieve communicatie identificeren; criteria van efficiënt dialogeren in verband met assertiviteit; 
 •     de vormen van communicatie identificeren die tegengesteld zijn aan een assertieve houding (agressief gedrag, meegaand of zelfs onderdanig gedrag); 
 •     De emotionele uitdagingen die ermee verband houden, herkennen. 
 •     de mogelijke oorzaken kennen van een gebrek aan assertiviteit;

•    zelfdiagnose van elke deelnemer omtrent zijn courante communicatieve houdingen; zijn eigen communicatiestijl identificeren; zijn "dominante" neigingen bepalen tijdens moeilijke communicatie;

•    oefeningen van de te hanteren methodes om assertieve communicatie te ontwikkelen:

 • de D.E.S.C.-methode;
 • andere methoden en technieken voor assertieve communicatie in specifieke situaties: een verzoek formuleren, zijn behoeften en verwachtingen uitdrukken, een standpunt overbrengen (als dat negatief of vervelend is), grenzen stellen of weigering uitdrukken, enz. 

•    hoe een efficiënte en duidelijk dialoog garanderen;
•    praktische oefeningen rond het opstellen van een "actieplan" om in het professionele kader te blijven werken aan zijn assertiviteit.
 

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.
Hoe inschrijven?

De opleidingsdiensten schrijven hun medewerkers in door een e-mail te sturen naar de contactpersoon.

CONTACTPERSOON

Patrick GILET

Gestionnaire de dossiers clients - Gestionnaire IT
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd

ONTWIKKELEN VAN ZELFVERTOUWEN

Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
210,00 €
Bekijken