De inschrijvingen worden via de internetsite van de GSOB (www.erap-gsob.be) geregistreerd. Indien dit onmogelijk blijkt kan het secretariaat van de GSOB ook inschrijvingen via email aanvaarden.

Elke inschrijving wordt beantwoord met een ontvangstmelding, als bewijs van het slagen van de operatie. Deze melding is geen uitnodiging.

In elk geval wordt er een uitnodiging toegestuurd om de data en uren van de module te bevestigen. Voor inschrijvingen op een wachtlijst, en dus niet voor al geplande sessies, wordt de uitnodiging anderhalve maand voor de aanvang van de activiteit verstuurd.

Annulatie en overdracht van inschrijving moet ook op de internetsite worden ingecodeerd of per email gevraagd. Elke verzaking of verschuiving kan ten laatste 15 werkdagen voor de datum van de sessie worden aanvaard. Na deze termijn is het volledige inschrijvingsrecht verschuldigd. Vervanging van een personeelsid door een ander blijft steeds mogelijk.

De betaling moet binnen de twee maanden na de ontvangst van de factuur worden verricht. Elke laattijdigheid veroorzaakt, zonder aanmaning, interesten van 1% per maand.

Dankzij de subsidies toegekend door het Gewest zijn bepaalde vormingen gratis of aan verminderde prijs toegankelijk, op voorwaarde dat het personeelslid een bepaald aanwezigheidspercentage haalt. Voor elk personeelslid dat dit percentage niet bereikt (uitgezonderd de afwezigheden die binnen de 15 dagen volgend op het einde van de sessie worden verantwoord : klein verlet zoals bepaald in het K.B. van 28/08/1963 met officieel attest of ziekteverlof gestaafd door doktersattest) wordt de op onze internetsite vermelde individuele prijs van de vorming aan het betrokken bestuur gefactureerd.

Vereiste aanwezigheidspercentages : 

Vorming  Minimum aanwezigheid
In dienst tredend personeel 75%
Taalcursus ter voorbereiding van SELOR examens 80%
Vorming voor het attest van gemeenschapswacht 80% 
Gratis vorming voor personeel van de niveaus D en E 60% 

De GSOB heeft het recht om een activiteit geheel of gedeeltelijk te annuleren, bijvoorbeeld als het aantal inschrijvingen te laag is of bij overmacht.De inschrijvingskosten omvatten de deelname aan de vorming en de syllabus(sen).
 

De GSOB organiseert geen middagmaal (uitzonderingen worden vooraf aangekondigd).
 

De GSOB heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten als zijn gedrag onverzoenbaar is met het goede verloop van de cursus. In dergelijk geval wordt het bestuur van de deelnemer  rechtstreeks verwittigd en wordt de prijs van de deelname aangerekend.

De GSOB behoudt zich het recht voor om te fotograferen en te filmen tijdens de evenementen en vormingen die ze organiseert om er promotie voor te voeren. Deelnemers die niet wensen gefotografeerd te worden dienen dit schriftelijk te melden voor het begin van de vorming of evenement of tijdens de opnamen.